Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης

Τα Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Α' Κύκλου Σπουδών, Β' Κύκλου Σπουδών και Σπουδών, εγκρίθηκαν στην υπ' αριθμ. 492η/24.11.2022 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 39η/04.11.2022, θέμα 2ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

Τα Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Α' Κύκλου Σπουδών, Β' Κύκλου Σπουδών και Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, εγκρίθηκαν στις υπ' αριθμ. 494η/12.01.2023 και υπ' αριθμ. 499η/18.05.2023 τακτικές συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 40η/21.12.2022, θέμα 1ο, και υπ΄αριθμ. 42η/15.03.2023, θέμα 3ο, Αποφάσεις της ΜΟΔΙΠ).

 

Πρότυπα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Α' Κύκλου Σπουδών

  1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις     

  1. Questionnaire for the Evaluation of Course/Teaching/Lectures Template  

  2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις με ενσωματωμένο Εργαστήριο ή Φροντιστήριο   

  2. Questionnaire for the Evaluation of Course/Teaching/Lectures Including Laboratory Practice or Tutorial Template  

  3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας - Σεμινάρια     

  3. Questionnaire for the Evaluation of Course/Teaching/Seminar Template  

  4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας - Εργαστήρια   

  4. Quetionnaire for the Evaluation of Course/Teaching/Laboratory Practice Template  

  5. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος «Διδακτική Άσκηση» ή «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία»     

  5. Questionnaire for the Evaluation of the Course "Teacher Training" or "Practical Training in Teaching"   

  6. Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κλινικής Άσκησης     

  6. Questionnaire for the Evaluation of Clinical Clerkship by the Students Template  

 

Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Β' Κύκλου Σπουδών

  7. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παραδόσεις/Διαλέξεις Β' Κύκλου     

  7. Questionnaire of the Evaluation of Studies at the University of Crete   

 

Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Σπουδών

  8. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σπουδών     

  8. Questionnaire of the Evaluation of Studies at the University of Crete  

 

Προηγούμενα Ερωτηματολόγια και Έντυπα