Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας

Η Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας Ερωτηματολογίων & Υπολογισμού Βαθμολογίας Αξιολόγησης Μαθημάτων Α’ και Β’ Κύκλου, εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 492η/24.11.2022 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 39η/04.11.2022, θέμα 2ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

Η Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας Ερωτηματολογίων & Υπολογισμού Βαθμολογίας Αξιολόγησης Μαθημάτων Α’ και Β’ Κύκλου, στην Αγγλική γλώσσα εγκρίθηκαν στην υπ' αριθμ. 494η/12.01.2023 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ' αριθμ. 40η/21.12.2022, θέμα 1ο, Απόφαση της ΜΟΔΙΠ).

 

1. Παραδόσεις - Διαλέξεις (Α΄ & Β΄ Κύκλου)

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (12) ερωτήσεων Α1-Α4 & Β1-Β8 με απαντήσεις στην ακέραια κλίμακα αξιολόγησης 1-5.
 • Η βαθμολογία του διδάσκοντος θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (8) ερωτήσεων Β1-Β8.

2. Παραδόσεις - Διαλέξεις με ενσωματωμένο Εργαστήριο ή Φροντιστήριο (Α΄ Κύκλου)

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (18) ερωτήσεων Α1.1-Α1.4 & Α2.1-Α2.3 & Β1.1-Β1.8 & Β2.1-Β2.3 με απαντήσεις στην ακέραια κλίμακα αξιολόγησης 1-5.
 • Η βαθμολογία του διδάσκοντος στις Παραδόσεις/Διαλέξεις, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (8) ερωτήσεων Β1.1-Β1.8.
 • Η βαθμολογία του διδάσκοντος του Εργαστηρίου/Φροντιστηρίου, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (3) ερωτήσεων Β2.1-Β2.3.

3. Σεμινάρια & 4. Εργαστήρια (Α΄ Κύκλου)

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (13) ερωτήσεων Α1-Α5 & Β1-Β8 με απαντήσεις στην ακέραια κλίμακα αξιολόγησης 1-5.
 • Η βαθμολογία του διδάσκοντος θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (8) ερωτήσεων Β1-Β8.

5. Διδακτική Άσκηση ή Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (Α΄ Κύκλου)

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (6) ερωτήσεων Α1-Α4 & Β1-Β2 με απαντήσεις στην ακέραια κλίμακα αξιολόγησης 1-5.
 • Η βαθμολογία του υπεύθυνου της διδακτικής άσκησης / πρακτικής άσκησης στη διδασκαλία, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (2) ερωτήσεων Β1-Β2.

6. Κλινική Άσκηση (Α΄ Κύκλου)

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων (Κλινικών Ασκήσεων) από τους φοιτητές, θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (25) ερωτήσεων Α1-Α18 & Β1-Β7 με απαντήσεις στην ακέραια κλίμακα αξιολόγησης 1-5.
 • Η βαθμολογία των διδασκόντων θα υπολογιστεί ως μέσος όρος των (7) ερωτήσεων Β1-Β7.

 

  Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας Ερωτηματολογίων & Υπολογισμού Βαθμολογίας Αξιολόγησης Μαθημάτων Α’ και Β’ Κύκλου   

  Statistic Processing of Questionnaires & Calculation of Grades given to Undergraduate and Graduate courses