Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 470 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ» του ν. 4957/2022 στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο έως την προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 469, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζει σχετικά με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, εφόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες μονάδες.» και με δεδομένο ότι δεν έχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ίδιου ως άνω νόμου Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έως ότου πληρωθούν οι ως άνω αναφερόμενες ταχθείσες από το νόμο προϋποθέσεις.

 

Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται διοικητική δομή, το επίπεδο και η διοικητική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ονομασία «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τις λοιπές οργανικές μονάδες και εποπτεύεται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και

β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 215 - Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Τεύχος Α/21.07.2022)