Χρήσιμο υλικό

Σε αυτή την ενότητα αναρτώνται πρότυπα έντυπα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ανέπτυξε οικεία ερωτηματολόγια και δείκτες, που αφενός είναι σύμφωνα με τις ευρύτερες θεσμικές απαιτήσεις και αφετέρου εστιάζουν και αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα των Ακαδημαϊκών Μονάδων αλλά και τον προσανατολισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.