Υπηρεσίες ΕΘΑΑΕ

 

Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ υλοποιήθηκε ως τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ με σκοπό την διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Ένας από τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

Τα δεδομένα ποιότητας κάθε έτους είναι διαθέσιμα στα Ιδρύματα από το σύστημα με τη μορφή ετήσιων αναφορών και τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στα Ιδρύματα ειδικά σχεδιασμένες αναφορές μετά από επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων ποιότητας που καταχωρούνται.

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, εκτός από τη χειροκίνητη ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής δεδομένων μέσω προτυποποιημένων αρχείων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, τα οποία παράγονται και διατίθενται από το σύστημα.

Για να μεταβείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων, πατήστε εδώ.

 

Μητρώο Ιδρυμάτων

Το Μητρώο Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ αποτελεί την κεντρική εφαρμογή αποθήκευσης και διαχείρισης των στοιχείων των Ιδρυμάτων της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Στο Μητρώο αποτυπώνεται η δομή κάθε Ιδρύματος και καταχωρούνται όλες οι οντότητες, που το απαρτίζουν, με τα αντίστοιχα πεδία τους.

Η υλοποίηση του συστήματος είναι δυναμική και επιτρέπει την δημιουργία και αποθήκευση κάθε τύπου Ιδρύματος (Πανεπιστήμια, ΑΣΕΙ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρίες, Πανεπιστήμια εξωτερικού κ.α.) και κάθε τύπου ακαδημαϊκής ή διοικητικής οντότητας (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΕΠΙ κ.α.).

Τα δεδομένα του Μητρώου Ιδρυμάτων τηρούνται από την ΕΘΑΑΕ και ενημερώνονται τακτικά.

Το Μητρώο Ιδρυμάτων διαθέτει επίσης διεπαφές διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα της ΕΘΑΑΕ και άλλων φορέων.

Προς το παρόν η πρόσβαση στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι δυνατή για χρήστες των ελληνικών ΑΕΙ και του ΥΠΑΙΘΑ.

Για να μεταβείτε στο Μητρώο Ιδρυμάτων, πατήστε εδώ.

 

Σύστημα Διαχείρισης Πιστοποίησεων

Ένας από τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

Για να μεταβείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων, πατήστε εδώ.