Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46η/01.12.2023 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 9Π2Σ469Β7Γ-27Α):

Συντονίστρια ΟΜΕΑ Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μαρία Μαρκοδημητράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: markodim AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Γεώργιος Μανωλίτσης, Καθηγητής

email: gmanolitsis AT uoc.gr

Νικόλαος Ζαράνης, Καθηγητής

email: nzaranis AT uoc.gr

Θεόδωρος Ελευθεράκης, Καθηγητής

email: elefthet AT uoc.gr

Μαρία Κυπριωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: mkypriotaki AT uoc.gr

Μαρία Μαρκοδημητράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: markodim AT uoc.gr

Μιχαήλ Λιναρδάκης, Επίκουρος Καθηγητής

email: michalis AT uoc.gr

Μέλος ΕΤΕΠ

Μέλος ΕΔΙΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Κωνσταντίνος Νύκταρης

email: knyktaris AT uoc.gr

Σοφία Νικολιδάκη

email: s.nikolidaki AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ευαγγελία Πατσαχάκη

email: epatsahaki AT uoc.gr

Σοφία Σαμψών

email: samson AT uoc.gr

Τα ως άνω μέλη ορίζονται για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12892/510/06.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ:92Α2469Β7Γ-ΥΑΓ), ήτοι έως 19.10.2024.

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ: 92Α2469Β7Γ-ΥΑΓ