Τμήμα Ιατρικής

Η ΟΜ.Ε.Α. της Ιατρικής Σχολής έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46η/01.12.2023 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 942Ζ469Β7Γ-Υ13):

Συντονίστρια ΟμΕΑ Ιατρικής Σχολής

Σοφία Κουκουράκη, Καθηγήτρια

email: koukour AT uoc.gr

Α. Υποεπιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπο-Συντονιστής:

 

Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Καθηγητής

email: krasagak AT uoc.gr

Μέλη:

 

Γεώργιος Μπερτσιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: gbertsias AT uoc.gr

Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

email: esymvoulakis AT uoc.gr

Κωνσταντίνος Λασιθιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής

email: k.lasithiotakis AT uoc.gr

Μαρία Ζερβού, Μέλος ΕΔΙΠ

email: zervou AT uoc.gr

Γραμματεία:
(Διοικητικό Προσωπικό)

Ειρήνη Κουτσογιαννάκη

email: koutsoge AT uoc.gr

Ελευθερία Τζωράκη

email: tzorakie AT uoc.gr

Β. Υποεπιτροπή Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Υπο-Συντονιστής:

Χρήστος Τσατσάνης, Καθηγητής

email: tsatsani AT uoc.gr

Μέλη:

Μαρίνα Βιδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

email: bidaki AT uoc.gr

Ελένη Δρακωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

email: drakonaki AT uoc.gr

Γραμματεία:
(Διοικητικό Προσωπικό)

Ευτυχία Κορτσιδάκη

email: e.kor AT uoc.gr

Γ. Υποεπιτροπή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υπο-Συντονιστής:

Βασίλειος Ράος, Καθηγητής

email: raos AT uoc.gr

Μέλη:

Μαρία Μαρκέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: maryemarke AT uoc.gr

Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Καθηγητής

email: charalampn AT uoc.gr

Γραμματεία:
(Διοικητικό Προσωπικό)

Ευγενία Δουκουμετζίδη

email: doukoume AT uoc.gr

Μαρία Πανάγου

email: panagoum AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 4ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering)»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 6ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 8ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 11ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 25ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ: 6ΤΖ8469Β7Γ-Η74