Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1266/403/03.06.2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΝ0469Β7Γ-83Κ), ήτοι έως 22.11.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΒΕ469Β7Γ-1ΡΓ):

 • Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: markatos at uoc.gr
 • Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής
  • e-mail: bilas at uoc.gr
 • Ιωάννης Τζίτζικας, Καθηγητής
  • e-mail: tzitzikg at uoc.gr
 • Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: argyros at uoc.gr
 • Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tsakalid at uoc.gr
 • Πολύβιος Πρατικάκης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: polyvios at uoc.gr
 • Μάριος Πιτικάκης, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: pitikakis at uoc.gr
 • Νικόλαος Κρασσάς, Μέλος ΕΤΕΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: nkrassas at uoc.gr
 • Ειρήνη Καλαϊτζάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: kalaitze at uoc.gr
 • Μαρία Σαβιολάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: msaviolaki at uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».