Τμήμα Βιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Βιολογίας έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48η/12.01.2024 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: ΨΦ44469Β7Γ-4ΙΟ):

Συντονιστής ΟΜΕΑ Τμήματος Βιολογίας

Χαράλαμπος Σπηλιανάκης, Καθηγητής

email: spiliana AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Χαράλαμος Σπηλιανάκης, Καθηγητής

email: spiliana AT uoc.gr

Γεώργιος Ζάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής

email: gzachos AT uoc.gr

Δάφνη-Μαρία Μπαζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

email: daphne.bazopoulou AT uoc.gr

Παναγιώτης Σαρρής, Επίκουρος Καθηγητής

email: p.sarris AT uoc.gr

Ιωάννης Καρακάσης, Καθηγητής

email: karakassis AT uoc.gr

Γεώργιος Κουμουνδούρος, Καθηγητής

email: gkoumound AT uoc.gr

Μέλος ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Αικατερίνη Σιακαβάρα, Μέλος ΕΔΙΠ

email: a.siakavara AT uoc.gr

Μαρία Δραμουντάνη, Μέλος ΕΤΕΠ

email: dramount AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ελένη Μαραβέγια

email: maraveya AT uoc.gr

Ιωάννα Βλατάκη

email: tvlataki AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 6ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 6ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 6ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία / Aquaculture, Environment and Society STAR (ACES - STAR)»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 14ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ: 6Ψ30469Β7Γ-ΚΒ3