Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48η/12.01.2024 απόφαση της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: ΡΙ5Ι469Β7Γ-Β3Φ):

Συντονίστρια ΟΜΕΑ Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Αικατερίνη Μπαντινάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: bantinaki AT uoc.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Αικατερίνη Μπαντινάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: bantinaki AT uoc.gr

Ειρήνη - Φωτεινή Βιλτανιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: viltanioti AT uoc.gr

Μαρία Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: venierim AT uoc.gr

Χλόη Μπάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

email: chloeballa AT uoc.gr

Σπυρίδων Τέγος, Επίκουρος Καθηγητής

email: tegos AT uoc.gr

Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

email: epapad AT uoc.gr

Μέλος ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Στυλιανός Γκαρδής, Μέλος ΕΔΙΠ

email: sgkadris AT uoc.gr

Ευγενία Περισυννάκη, Μέλος ΕΔΙΠ

email: perisinaki AT uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Μουζουράκη

email: mouzourm AT uoc.gr

Γεώργιος Μαμαλάκις

email: g.mamalakis AT uoc.gr

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος θα λειτουργεί χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»

Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 22ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

 

Προηγούμενες συνθέσεις ΟΜΕΑ:

ΑΔΑ:  Ε2Ζ8469Β7Γ-5ΑΝ