Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, υπέβαλε αιτήσεις ακαδημαϊκής πιστοποίησης όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ). Η πιστοποίηση των ΠΠΣ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από επιτροπές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με βάση ενιαία κριτήρια και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καθώς και τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά τη Συνεδρίαση 25/20.10.2022, αποφάσισε την μεταβολή της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης από τέσσερα σε πέντε έτη για τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε τι βοηθά η πιστοποίηση - Οφέλη Πιστοποίησης 

  • Διασφαλίζει ότι ο απόφοιτος είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών   
  • Αναβαθμίζει την αξία του ελληνικού τίτλου σπουδών και υποστηρίζει τη διεθνή  αναγνώρισή του. 
  • Ενισχύει την κινητικότητα των πτυχιούχων και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας, όπου η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης.  
  • Αποτελεί διαβατήριο για τη φοίτηση των Ελλήνων πτυχιούχων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς, πολλά από τα οποία αξιολογούν θετικά την κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών. 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια Πιστοποίησης

Απόφαση & Διάρκεια Πιστοποίησης, Έκθεση* Πιστοποίησης και Έκθεση Παρακολούθησης ΠΠΣ

 

Επιστήμης Υπολογιστών

 

22-28 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Έκθεση Παρακολούθησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 25-11-2019 έως 24-11-2024

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 24-08-2024

Φυσικής

7-13 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 14-11-2019 έως 13-11-2024

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 13-08-2024

Βιολογίας

13-19 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 29-5-2020 έως 28-5-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 28-02-2025

Χημείας

20-26 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 29-5-2020 έως 28-5-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 28-02-2025

Οικονομικών Επιστημών

10-16 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 29-5-2020 έως 28-5-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 28-02-2025

Ψυχολογίας

8-14 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 12-06-2020 έως 11-06-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 11-03-2025

Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης 13-18 Ιουλίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 02-10-2020 έως 01-10-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 01-07-2025

Μαθηματικών 12-17 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 08-12-2020 έως 07-12-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 07-09-2025

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 12-17 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 08-12-2020 έως 07-12-2025

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 07-09-2025

Κοινωνιολογίας 9-14 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 11-02-2021 έως 10-02-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 10-11-2025

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 07-05-2021 έως 06-05-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 06-02-2026

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 11-02-2021 έως 10-02-2026

Φιλοσοφίας

27 Ιουνίου -

2 Ιουλίου 2023

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 24-07-2023 έως 23-07-2028

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 11-02-2021 έως 10-02-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 10-11-2025

Πολιτικής Επιστήμης 7-12 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 24-03-2021 έως 23-03-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 23-12-2025

Ιατρικής 15-20 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 07-05-2021 έως 06-05-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 06-02-2026

Ιατρικής (Ξενόγλωσσο) 24-29 Απριλίου 2023

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 12-06-2023 έως 11-06-2028

Φιλολογίας 15-20 Μαρτίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 21-07-2021 έως 20-07-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 20-04-2026

Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης 15-20 Μαρτίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

Διάρκεια: 21-07-2021 έως 20-07-2026

Προθεσμία υποβολής για επαναπιστοποίηση: 20-04-2026

 

*Οι Εκθέσεις Πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά