Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εξειδικεύεται στους τομείς δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πολιτική ποιότητας :

  • Υποστηρίζει την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
  • Υιοθετεί την ανάληψη ευθυνών από την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων καθώς και των μελών του προσωπικού και των φοιτητών και επισημαίνει το ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας.
  • Υποστηρίζει τη μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία.
  • Συντρέχει τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ.
  • Αποβλέπει στην αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.
  • Υποστηρίζει τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Στηρίζει την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.

 

Δείτε εδώ το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως εγκρίθηκε στην 396η Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 1-11-2018.