Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Απόφαση Πιστοποίησης Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 92η/10-09-2019 συνεδρίασή του, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) και αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 10-09-2019 έως 09-09-2023. 

 

Απόφαση Πιστοποίησης

Πιστοποιητικό

Έκθεση Παρακολούθησης Ε.Σ.Δ.Π.