Συμμετοχή Φοιτητών στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 470 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ» του ν. 4957/2022 στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο έως την προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 469, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζει σχετικά με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, εφόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες μονάδες.» και με δεδομένο ότι δεν έχει συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ίδιου ως άνω νόμου Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έως ότου πληρωθούν οι ως άνω αναφερόμενες ταχθείσες από το νόμο προϋποθέσεις.

 

Έως τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητών, η Επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς εκπροσώπηση φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 «Συμβούλιο Φοιτητών».

 

Το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι. και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με:
    αα) τη φοιτητική μέριμνα,
    αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών,
    αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και
    αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υποδομές, φυσικές και ψηφιακές, και τον εξοπλισμό, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστηριότητες, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στο εκπαιδευτικό, συμβατικό και ψηφιακό, υλικό και στις υπηρεσίες υποστήριξης του Α.Ε.Ι.,

 β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτροπές, όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του Α.Ε.Ι.,

 γ) υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατηγικής του Α.Ε.Ι.,

 δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή κοινωνικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα,

 ε) συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των φοιτητών και

 στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.