Νομοθεσία

Νόμος Ημερομηνία Εφημερίδα της Κυβέρνησης Περιγραφή Φ.Ε.Κ
4076

10/8/2012

159

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις;

4009

6/9/2011 195 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
3879 21/9/2010 163 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις
3848 19/5/2010 71 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
3794 4/9/2009 156

Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

3577 8/6/2007 130 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
3549 20/3/2007 69 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
3374 2/8/2005 189 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκαπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος